Ἂς σπάσουμε ἐπί τέλους τίς Γερμανικές ἁλυσίδες...

Ἂς σπάσουμε ἐπί τέλους τίς Γερμανικές ἁλυσίδες...

18 Σεπτεμβρίου, 2020 3 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:313
Μοίρασέ το

Φθάνοντας σ’ αὐτο το σημεῖο, ἐκφράζουμε την βαθιά μας ἀγωνία για τήν τρομερή ἀναποφασιστηκότητα τῆς παρούσης κυβερνήσεως ἠ ὁποία ἂν καί σύρθηκε σε σημαντικά βήματα στούς τομεῖς τῆς ἐθνικῆς ἃμυνας, κάτω ἀπό τήν ἐπήρεια τῶν στρατηγῶν καί τῆς Γαλλιας, ἐξακολουθεῖ νά σύρεται καί διασύρεται πίσω ἀπο τά γεγονότα ὑπακούοντας στήν Γερμανία ! 

Δηλαδή, διαλαλεῖ διαρκῶς ὃτι εἶναι ἀνοιχτη σέ διάλογο με τούς ἀλαζόνες, αὐθάδεις καί ἀναιδεῖς γείτονες οἱ ὁποίοι μέσα ἀπό ὃλο τό εὖρος τῶν πολιτικῶν τους,  προβαλλουν ὡς ἐθνικό τους καύχημα αὐτό πού σέ ὃλον τόν πολιτισμένο κόσμο ἀποτελεῖ ντροπή. Δηλαδή  τήν ἁρπαγή, ληστεία, αὐθαιρεσίες, ἀμφισβητήσεις και γενοκτονίες.

Nαί, ἡ Γαλλία εἶναι ὁ ἀπό μηχανῆς Θεός τῆς Ἑλλάδας που ἂδικα δεινοπαθεῖ … Καί αὐτό,  διότι ἒχουμε ταυτότητα συμφερόντων καθώς και κοινές ἀξίες οἱ ὁποῖες ἑδράζονται στήν Ἑλληνική παιδεία ἡ ὁποία  εἶναι διάχυτη στον Γαλλικό λαό…

Καί σ’ αὐτήν την ταυτότητα, συνέβαλε ἡ σκληρή πραγματικότητα τῶν Τουρκικῶν προκλήσεων πού ἐπεκτείνονται εὐρύτερα, μεθοδευμένα καί ἀπειλοῦν τήν εἰρήνη ἀνάμεσα σε κράτη καί μέσα στις κοινωνίες!

Συνέβαλε ἡ ὑποβόσκουσα ἀγανάκτησις τῶν Γάλλων ἀπέναντι στήν γερμανική αὐθαιρεσία και στον ὑπερφήαλο χαρακτῆρα τῶν Γερμανῶν οἱ ὁποίοι ἀσκοῦν ἡγεμονία στήν Εὐρώπη καί οἱ ὁποίοι μεθοδικά ὑποτάσσουν τις οἰκονομίες τῶν “ἑταίρων” στά δικά τους συμφέροντα.

Βέβαια ἡ Γερμανία ἒβγαλε μεγάλους διανοητες, παλαιούς καί σύγχρονους οἱ ὁποίοι πολέμησαν γιά το δίκαιο, τήν ἀλήθεια καί τις ἀνθρώπινες ἀξίες καί οἱ ὁποίοι δυστυχῶς παραμένουν πάντα  στό περιθώριο τῶν πολιτικῶν ἐξελήξεων παρακολουθώντας ἀδύναμοι τό κόστος πού νομοτελειακά πληρώνουν στό τέλος οἱ Γερμανοί…

Αὐτοί πού ὁδηγοῦν τις  ἐξελήξεις στήν Γερμανία, μᾶς ἐπέβαλαν τά μνημόνια καί τά ἂνομα χρέη μέ ἐργαλεῖα ντόπιους Ἑλληνόφωνους πολιτικούς οἱ ὁποίοι προέκυψαν μέσα ἀπο σκοτεινούς προγραμματισμούς τούς  ὁποίους εἶναι δύσκολο να ἀντιληφθεῖ ὁ μέσος Ἓλληνας ψηφοφόρος τοῦ ὁποίου στέρησαν τήν πολιτική παιδεία καί ἐνημέρωσι γιά να ὑποδουλωθεῖ στό σκοτεινῶν σκοπιμοτήτων κομματισμό…

Ὑπήρξαμε γι΄ αὐτούς κράτος πρότυπο και πυξίδα με βάσι τό ὁποῖο θα γινόταν ἡ ὑποδούλωσις καί τῶν ἂλλων λαῶν, στοιχεῖα τά ὁποία κατεῖχε ὁ μακαριστός Χριστόδουλος, ἡ πρόεδρος τῆς βουλῆς κα Μπενάκη καί οἱ ὁποίοι με τον τρόπο τους ὁ καθ΄ ἓνας μᾶς προειδοποίησαν ἀπό καιρό για τά ἐπερχόμενα…

Για τόν σκοπό αὐτο, στόχευαν : 

1ον  Νά κτυπήσουν την ψυχή τῶν Ἑλλήνων ὑπονομεύοντας τό φρόνημα τους μεσα ἰδίως ἀπό τήν κατευθυνόμενη σκληρή φτώχια, τήν νομική παράνοια πού συνοδεύει τήν ζωή τῶν πολιτῶν, μέ τήν προώθησι σκοτεινῶν πολιτικῶν θεωριῶν και ὓποπτων ἱστορικῶν ἀντιλήψεων. 

2ον  Νά διαλύσουν παντελῶς τήν οἰκονομία τῆς Ἑλλαδας καί νά ὑποτάξουν ἂμεσα καί ἒμμεσα κάθε πηγή πλούτου στά δικά τους συμφέροντα.

3ον  Νά κάνουν τήν χωρα μία ἀπέραντη καί ἀνεξέλεκτη ἀποθήκη εἰσαγόμενων ψυχῶν με ὃ,τι αὐτό συνεπάγεται για την ἀσφαλειά μας καί την δημογραφική μας ἀλλοίωσι.

4ον  Νά περιοριστοῦν τά ἐθνικά μας σύνορα ξεκινώντας ἀπό τήν παράδοσι τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας τοῦ ἱστορικότερου στόν κόσμο οἰκοπέδου πού ὀνομάζεται Μακεδονία. 

5ον Νά ὑπονομευτεῖ ἡ ἐθνική μας ἃμυνα μέ σκοπό να μήν μπορεῖ  να ἀντιμετωπίσει τήν ἱστορική σύμμαχο τῆς Γερμανιας πού ὀνομάζεται Τουρκία !

Ἂς σκεφτοῦμε, ὃτι τά δύο τρίτα τοῦ ἐθνικοῦ μας χρέους μᾶς τά φόρτωσαν γιά να ἐνισχύσουμε τις τράπεζες τῶν ὁποίων ἰδιοκτήτης δέν ἦταν ὁ Ἑλληνικός λαός . 

Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι ἐκεῖ πού ἡ Γερμανία μᾶς ὢφειλε κάποια   δισεκατομύρια χρέους ἀπό τά κατοχικά  δάνεια μαζί με τίς πολεμικές ἀποζημειώσεις, κατάφερε μέ ἐργαλεῖα ἑλληνόφωνους πολιτικούς, να μεταβάλει ὃλα αὐτά τά ποσά ὡς ἐθνικό χρέος τῶν Ἑλλήνων καί να μᾶς τσακίσει ἀπό τό βάρος του.

Ἂς σκεφτοῦμε τήν σκληρότητα αὐτῶν πού ὠφελήθηκαν ἀπό αὐτή τήν τεράστιου μεγέθους ἀτιμώρητη πλεκτάνη οἱ ὁποίοι ἀφοῦ ἒβαλαν γερά τό χέρι στίς τσέπες τῶν ὀφειλετῶν, παίρνοντας πολλαπλάσια ἀπό αὐτά πού αὐτοί ὢφειλαν, στό τέλος αὐθαδέστατα καί μέ ὂργανα τά πολιτικά τους ἀνδρείκελα, πλειστηριάζουν τις περιουσίες τους! 

Ἂς σκεφτοῦμε ὃτι μέ πρόσχημα αὐτό το χρέος, μᾶς ἒκοψαν τήν ἀναπνοή, ἒκαναν την νεολαία να μεταναστεύσει, πῆραν τήν οἰκονομία μας στά χέρια τους, ὁδήγησαν στό μεροκάματο τῆς πείνας μέσα ἀπο τό ὁποῖο μαθηματικά δημιουργεῖται τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα καί το ὁποῖο προσπαθοῦν νά ἐπιλύσουν με τήν ἀντικατάστασι τοῦ πληθυσμοῦ μας, ὑπονόμευσαν τήν ἃμυνα μας γιά να εἶναι ἀδύναμη μπροστά στήν ἀχαλήνωτη Τουρκική ἐπιθετικότητα!!

Πρέπει να εἶναι κάποιος βαριά ήλίθιος, βαριά ἀγράμματος με επιβεβαίωσι τῆς ἀμορφωσιᾶς του τό κομματικό φτυχεῖο, γιά να μήν αἰσθάνεται τό στήσιμο τῆς ἀπάτης τῶν χιλιετηριδων !

Ἃλλωστε, σε μία χώρα μέ πληθώρα ἀπό φτυχιούχους, “ἀκαδημαϊκούς” , “πανεπιστημιακούς”, “ἀγωνιστές τῶν πολυτεχνείων, τῆς δημοκρατιας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων” δέν ἐπιτρέπεται να ἒχουν ἂγνοια τῆς ἱστορίας καί μάλιστα τῆς δικῆς τους την ὁποία μελετᾶ σύμπασα ἡ μορφωμένη οἰκουμένη ! 

Δῆλα δή … Στά χρόνια τῆς κλασικῆς Ἑλλάδας, ὃταν ἒγινε ἡ Ἀθηναϊκή συμμαχία με σκοπό τήν διαρκῆ ἀντιμετώπισι τῶν Περσῶν, ἀρχικά μέ πνεῦμα συμμαχικό, καθιερώθηκε ὡς ἓδρα τοῦ ταμείου το ἱερό νησί τῆς Δήλου.  Τόν συντονισμό τῆς συμμαχίας τό εἶχαν οἱ Ἀθηναῖοι οἱ ὁποίοι στήν συνέχεια, ἀφοῦ συνειδητοποίησαν τήν ἰσχῦ τους, πῆραν το ταμεῖο στην Ἀθήνα καί μετετρεψαν σε πηγή πλουτισμοῦ τούς “συμμάχους” των …

( Γι’ αὐτό σε ὃλες τίς σοβαρές χῶρες, στά πανεπιστημια διδάσκουν Θουκιδίδη καί δέν ἒχουν παραδώσει τούς νεους των στήν Μαρξιστική παραπαιδεία ἡ ὁποία καί αὐτή ἀκόμη καλύφθηκε ἀπό τραγική ἡμιμάθεια… )

Μπροστά λοιπόν σ’ αὐτό σχεδιασμένο δρᾶμα πού ἒχει τήν στάμπα τῆς Γερμανίας, προβάλλουν σήμερα νέα γεωστρατηγικά δεδομένα τα ὁποία ἑδράζονται κυριως σέ μία εὐρύτερη ἀγάνάκτησι ἀπέναντι στήν συμμαχία τῶν διεθνῶν ταραχοποιῶν τῶν ὁποιων κοινά σημεία εἶναι ἡ ὑπεροψία καί ἡ ἀπληστία. 

Δηλαδή, ενάντια στήν Γερμανία καί Τουρκία πού ἒχουν μια διαρκῆ βαθιά συμμαχία ἑκατό καί πλέον ἐτῶν, ἡ ὁποία συμμαχία ἀποτελεῖ ἓνα διαρκές ποινικό μητρῶο καί ἐνάντια στο ἀνήμπορο καί  διαρκῶς ἐκφυλιζόμενο ΝΑΤΟ τοῦ ὁποίου ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες δέν ἒχουμε καί τόσο καλές ἐμπειρίες στά ἐθνικά μας… 

Καί ἀκριβῶς αὐτή εἶναι στιγμή ἢ τό σημεῖο ἀπό ὁποῖο στοιχειοθετοῦνται τά νέα γεωστρατηγικά δεδομενα τά ὁποία ἀπαιτοῦν πολιτικούς μέ γνώσεις, σύνεσι καί πατριωτικό δυναμισμό γιά να τά ἐκμεταλλευτοῦν μέ σκοπό το ἐθνικό μας συμφέρον καί την δικαίωσι τῆς καταματωμένης ἐθνικῆς, κοινωνικῆς καί ἀτομικῆς μας ἀξιοπρέπειας.

Φθάνοντας σ’ αὐτο το σημεῖο, ἐκφράζουμε την βαθιά μας ἀγωνία για τήν τρομερή ἀναποφασιστηκότητα τῆς παρούσης κυβερνήσεως ἠ ὁποία ἂν καί σύρθηκε σε σημαντικά βήματα στούς τομεῖς τῆς ἐθνικῆς ἃμυνας, κάτω ἀπό τήν ἐπήρεια τῶν στρατηγῶν καί τῆς Γαλλιας, ἐξακολουθεῖ νά σύρεται καί διασύρεται πίσω ἀπο τά γεγονότα ὑπακούοντας στήν Γερμανία ! 

Δηλαδή, διαλαλεῖ διαρκῶς ὃτι εἶναι ἀνοιχτη σέ διάλογο με τούς ἀλαζόνες, αὐθάδεις καί ἀναιδεῖς γείτονες οἱ ὁποίοι μέσα ἀπό ὃλο τό εὖρος τῶν πολιτικῶν τους,  προβαλλουν ὡς ἐθνικό τους καύχημα αὐτό πού σέ ὃλον τόν πολιτισμένο κόσμο ἀποτελεῖ ντροπή. Δηλαδή  τήν ἁρπαγή, ληστεία, αὐθαιρεσίες, ἀμφισβητήσεις και γενοκτονίες.

Μία πρᾶξις ἡ ὁποία ἒρχεται σέ ἀντίθεσι μέ την ἀποφασιστικότητα πάρα πέρα γειτόνων τῆς Τουρκίας καί οι ὁποίοι θέλουν να τελειώσουν με το κράτος ἒκτρωμα πού ἒχει φέρει τόν πολιτισμό τοῦ πλανήτη αἰῶνες πίσω καί πού ἀντί να προσαρμωστεῖ στόν ἀνθρώπινο πολιτισμό ζεῖ με τά ὁράματα πρωτόγονων  αὐτοκρατοριῶν. 

Δέν ἒχει βεβαια λόγο ἡ ὁμάδα τοῦ Τσίπρα να παραβληθεῖ στά ἒργα  αὐτῆς τῆς κυβερνήσεως, αὐτή πού ἂφησε να καθηλωθοῦν σχεδόν τό σύνολο τῶν mirage 2000 ἀπό ἒλλειψι ἀνταλλακτικῶν γεγονός πού ἀναγκασε τότε τον ἂξιο καί ἀξιόμαχο διοικητή τῆς 114 ΠΜ σε παραίτησι γιά να στείλει μήνυμα ὑπέρτατου κινδύνου στήν κοινωνία και στούς ἡγήτορές της …

Καταφανέστατα, τίς ἐντολές τῆς Γερμανίας ἐφάρμωζε ὁ Τσίπρας ἡ ὁποία διακαῶς ἐπιθυμεῖ τόν στρατο μας ἂνευρο ἀπέναντι στην Τουρκική ἐπιθετικότητα. 

Ἀπο τήν ἂλλη, εἶναι ἀλήθεια ὃτι προχωρᾶμε σήμερα στήν δραστική ἀποτελμάτωσι τοῦ ἀξιόμαχου τοῦ στρατοῦ μας μέσα ἀπό ἐπείγουσες ἐνέργειες και στρατηγικούς προγραμματισμούς.  

Σ’αὐτό το ἒργο, τήν πρωτοβουλία τήν ἒχουν ὃλοι οἱ πατριῶτες τοῦ στρατοῦ οἱ ὁποίοι ἐντάχθηκαν στήν Ν.Δ. ἀπο τον φόβο να μην ἐπικρατήσει πάλι ὁ “ἀγωνιστης”  τῶν καταλήψεων, τῆς ἀπόψεως ὃτι “το Αἰγαῖο ἀνήκει στά ψάρια του”, τῆς “εἰρήνης” πού ἀπολαμβάνουν οἱ ἂοπλοι ὃταν βρεθοῦν ἐνάντια στούς ὁπλισμένους καί ἰσοπεδώσει τα πάντα!

Ἂς σκεφτοῦμε, ὃτι οἱ ἀτυχεῖς συμπεριφορές τῆς ἀριστερᾶς, ἒστηναν καί ὁδηγοῦσαν πρός τήν δεξιά παράταξι ἡ ὁποία ἐστέγασε στίς τάξεις της και πολλούς τυχοδιῶκτες οἱ ὁποίοι δέν θα εἶχαν πρόβλημα να εἶναι καί “ἀριστεροί” ἂν αὐτό τούς διασφάλιζε συμφέρον…

Καί ἐπειδή τά πράγματα ἒφθασαν στήν ἀποκορυφωσί τους, ἂς καταλάβει αὐτή ἡ κυβέρνησις ὃτι ἒχει να ἐπιλέξει ἀνάμεσα στήν “ἀριστερή” τοῦ Τσίπρα ἡ ὁποία κατήντησε τό κλωτσοσκοῦφι τῆς Γερμανίας καί ἀπέναντι στον καθαρό καί ξάστερο δρόμο πού μᾶς ἂνοιξε ἡ Γαλλία, οἱ πατριῶτες τοῦ στρατοῦ μας καί τό σύνολο τῶν κυβερνήσεων πού ἒχουν ἀγανακτήσει ἀπό τίς ἂθλιες συμπεριφορές τῆς Τουρκίας . 

Αὐτά τα  μηνύματα γιά προθυμία διαλόγων με τούς αὐθάδεις καί ἀναιδεῖς ταραχοποιούς, δέν ἐκθέτουν μόνον τήν ἲδια ἀλλά τό σύνολο τῶν πολιτῶν αὐτῆς τῆς χώρας οἱ ὀποίοι γρήγορα θα βρεθοῦν ἀπέναντι της !

Αὐτό τό βίντεο, ἀποτελεῖ καταπέλτη ἐνάντια στούς πολιτικά ὓποπτους ἢ ἀνεπαρκεῖς…

 

Πηγή

Προβολές : 313


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα