Ἐάν χάσῃ τήν Πίστιν της ἡ ἀνθρωπότης,εἶναι καταδικασμένη ...Ἔχουμε μεταβῆ ἀπό μία χριστιανική παράδοσι πού ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο πρός τόν Θεό,σέ μία μασονική/ἑβραϊκή πού ἐπιδιώκει νά τόν ἐκτοπίσῃ καί νά τόν ὑποδουλώσῃ. 

18 Μαΐου, 2021 4 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:253
Μοίρασέ το

Οἱ σατανιστές ἑβραῖοι καί οἱ μασσῶνοι ( οἱ «ἑβραῖοι») ἔχουν ἐξοβελίση τόν Δημιουργό ἀπό τήν Δημιουργία.

Τόν ἀντικατέστησαν ( μέ τόν ἑαυτό τους).

Το ζούμε και το βλέπουμε καθημερινά πλέον.

Και δεν είναι τυχαίο που Η ΕΛΙΤ, είναι εβραιοχαζαρικής καταγωγής και με την ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΒΥΛΩΝΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ, ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ.

 

Καλλιόπη Σουφλή

Ἔχουμε μεταβῆ ἀπό μία χριστιανική παράδοσι πού ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο πρός τόν Θεό,σέ μία μασονική/ἑβραϊκή πού ἐπιδιώκει νά τόν ἐκτοπίσῃ καί νά τόν ὑποδουλώσῃ.

ἀπό τόν Henry Makow PhD

Οἱ σατανιστές ἑβραῖοι καί οἱ μασσῶνοι ( οἱ «ἑβραῖοι») ἔχουν ἐξοβελίση τόν Δημιουργό ἀπό τήν Δημιουργία.

Τόν ἀντικατέστησαν ( μέ τόν ἑαυτό τους).

Ἡ λέξις «Θεός» δέν μπορεῖ νά προφερθῇ σέ μία εὐγενική συντροφιά.( Σημ. Πελασγ. κάτι σάν τήν πολιτική ὀρθότητα)

Τά μυαλά μας ἔχουν ἐκπαιδευτῆ νά φιμώνουν τό στόμα κατά τήν ἀναφορά τῆς λέξεως. Αὐτό εἶναι κομμουνισμός.

Ὅπως τά goyim, οἱ περισσότεροι ἑβραῖοι εἶναι κορόϊδα.

Πρέπει νά ἑστιαστοῦμε στούς μαριονετίστες,τούς παγκόσμιους τραπεζίτες πού ἐλέγχουν τά μμε,τήν ἐκπαίδευσι,τίς ἐπιχειρήσεις καί τήν κυβέρνησιν.

Ἐάν τά ἔθνη δέν ἐπανακτήσουν τόν ἔλεγχο τῆς πίστεώς τους,τίποτε δέν θ᾿ἀλλάξῃ ποτέ καί ἡ ἀνθρωπότης εἶναι καταδικασμένη.

Η ΝΕΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ “ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ”

Ἡ Δημιουργία σχεδιάστηκε ἀπό τόν Θεό.

Ὁ Θεός εἶναι ἡ ἐγγενής ἠθική καί φυσική τάξις.

Γιά νά εἴμαστε εὐτυχισμένοι πρέπει μόνο ν᾿ἀκολουθοῦμε αὐτό τό Σχέδιο. Αὑτή εἶναι ἡ οὐσία τῆς ἀληθινῆς θρησκείας.

Ἀλλά οἱ ὑποψήφιοι δάσκαλοί μας,ἐπιθυμοῦν νά διακόψουν τήν σύνδεσίν μας μέ τόν Θεό,ὥστε νά μποροῦν νά μᾶς χρησιμοποιοῦν.

Ἐάν μοῦ ζητοῦσαν νά προσδιορίσω ἐν συντομίᾳ τό πρωταρχικό γνώρισμα τοῦ 20ου αἰ. δέν θά μποροῦσα νά βρῶ τίποτα πιό ἀκριβές καί περιεκτικό ἀπό τό νά ἐπαναλάβω ἀκόμη φορά :«Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ξεχἀση τόν Θεό»Ἀλεξάντερ Σολζενίτσιν

Εἴμαστε ἀξιολύπητοι ἐπεί δή καταπατήσαμε τίς ἐντολές. Ὑποβαλλόμεθα σέ πλύσιν ἐγκεφάλου γιά νά πιστεύουμε πώς δέν ὑπάρχει ἐγγενής σχεδιασμός.

Ὁ σατανισμός ἔχει νά κάνη μέ τήν κατάργησιν καί τήν ἀναστροφή τοῦ καθολικοῦ σχεδιασμοῦ.

Γιά παράδειγμα,σήμερα τό πρωΐ διάβασα ὅτι μία φοιτήτρια πανεπιστημίου κινδυνεύει μέ  πειθαρχική ποινή ἐπεί δή ὑποστήριξε πώς οἱ γυναῖκες ἔχουν θηλυκά γεννητικά ὄργανα καί δέν εἶναι τόσο δυνατές ὅσο οἱ ἄνδρες. Τό Lifesite,μία ἱστοσελίς κατά τῶν ἀμβλώσεων,ἔχει ἀποκλειστῆ ἀπό τό YouTube καί τό Facebook πού ἐλέγχονται ἀπό τούς καμπαλιστές.

Ἡ ἀνθρωπότης ἐξαπατεῖται ἀπολύτως. ἐκπαίδευσις τῶν Φιλελευθέρων Τεχνῶν ( Σημ. Πελ. Ὑποτίθεται πώς ἡ συγκεκριμένη ἐκπαίδευσις παρέχει θεμελιώδεις γνώσεις σέ πολλά διαφορετικά θέματα  πού κυμαίνονται ἀπό τήν τέχνη ἕως τήν ἐπιστήμη καί τά μαθηματικά !!!) εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον μία μπούρδα. Τό μόνο πού διδάσκει εἶναι ἡ ψυχική ὑποδούλωσις.( Γιατί αὐτό τό ἀποκαλοῦν «φιλελεύθερο» ; )

Ἐρμηνεύοντας τήν ἀνθρώπινη ζωή χωρίς ἀναφορά στόν Θεό εἶναι σάν ἕνας κουφός πού συντονίζει ἕνα πιάνο.

Ὅλα ὅσα θεωροῦνται «προοδευτικά» καί «μοντέρνα» εἶναι στήν πραγματικότητα σατανικά.

Ὁ Οὐμανισμός καί ὁ Κοσμικισμός ἀντικαθιστοῦν τόν Θεό μέ τόν ἄνθρωπο.

Ὁ ἄνθρωπος χωρίς Θεό εἶναι ἀκέφαλος καί χαμένος,ἕνα κενό κέλυφος.

Ὁ Θεός εἶναι τό προσωπικό μας GPS.

Οἱ ἄνθρωποι στάλθηκαν ἀπό τόν οὐρανό γιά νά ἀποικίσουν τήν Γῆ,νά μετατρἐψουν τήν Γῆ σέ Παράδεισο συμφώνως πρός τό Θεϊκό Σχέδιον. Εἴμαστε πράκτορες τοῦ Θεοῦ.

Τά goyim γεννήθηκαν μόνον γιά νά μᾶς ὑπηρετοῦν.

Πέρ᾿ἀπό αὐτό δέν ἔχουν καμμία θέσιν σ᾿αὐτό τόν κόσμο,

παρά μόνον νά ὑπηρετοῦν τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ. 

Τό Θεῖο Σχέδιο περιγράφηκε στό Εὐαγγέλιο τῆς Ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι πρέπει νά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά τό πραγματοποιήσουν γιά τούς ἑαυτούς τους. Ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι μία οἰκογένεια. Μήν κάνεις στούς ἄλλους ὅ,τι δέν θές νά σοῦ κάνουν…

Ὁ σύνδεσμός μας μέ τόν Θεό εἶναι ἡ ψυχή μας. Ἡ ψυχή εἶναι ἐκεῖνο τό μέρος μας πού «ἀκούει» τις σκέψεις.Οἱ σκέψεις ῥυθμίζονται ἀπό τήν σατανική κοινωνία καί χρειάζονται νά φρουροῦνται ἀπό τήν ψυχή,συνεχῶς.

Ὡστόσο αὐτή ἡ συνδεσις μέ τόν Θεό ἔρχεται σ᾿ἀντίθεσι μέ τό σατανικό ( καμπαλιστικό/ἑβραϊκό) ὅραμα τό ὁποῖο σφετερίζεται τήν θέσιν τοῦ θεοῦ.

Ἔχουν καταλάβη τόν πολιτισμό καί τήν ἐπικοινωνία μας γιά νά «καταστρέψουμε κάθε συλλογική δύναμιν ἐκτός ἀπό τήν δική μας»,ὅπως λένε. Αύτές οἱ πηγές ἑνότητος εἶναι ἡ φυλή,ἡ θρησκεία ( Θεός),τό ἔθνος καί ἡ οἰκογένεια ( φῦλο)- Πρωτόκολλα τῆς Σιών 16-4

Ἡ καταστροφή τῆς κοινωνίας εἶναι ὁ πραγματικός σκοπός τοῦ φεμινισμοῦ,τῆς δυσφορίας τοῦ φύλου,τῆς μετανάστευσης,τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθερώσεως καί τῆς ἀπάτης.

Ἔχουμε μεταβῆ,ἀπό μία χριστιανική παράδοσι πού ἀνυψώνει τόν ἄνθρωπο πρός τόν Θεό, σέ μία μασονική, ἑβραϊκή ( κομμουνιστική) πού ἐπιδιώκει νά τόν ἐκτοπίσῃ καί ὑποδουλώση.

Ἡ καταστροφή τῆς κοινωνίας εἶναι ὁ πραγματικός σκοπός τοῦ φεμινισμού, τῆς δυσφορίας τῶν φύλων, τῆς μετανάστευσης, τῆς σεξουαλικῆς ἀπελευθέρωσης καί τῆς ἀπάτης.

Ἐάν δέν εἴχαμε καταληφθῆ ἀπό τόν σατανᾶ,ἡ προσοχή μας θά ἦταν στό νά διακρίνουμε καί ν᾿ἀκολουθοῦμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά ἑορτάζουμε τήν δημιουργία Του.

Θά προτιμοῦσα νά ζήσω τήν ζωή μου, πιστεύοντας ὅτι ὑπάρχει Θεός καί πεθαίνοντας ν᾿ἀνακαλύψω ὅτι δέν ὑπάρχει,παρά νά ζήσω τήν ζωή μου σά νά μήν ὑπάρχῃ Θεός καί πεθαίνοντας ν᾿ἀνακαλύψω ὅτι ὑπάρχει( Αὐτό εἶναι γνωστό ὡς τό στοίχημα τοῦ Pascal)

Θά  ἐπικεντρωνόμαστε στήν προετοιμασία γιά τήν Αἰώνια Ζωή μας,πνευματικά,στόν Παράδεισο.Πῶς μποροῦμε νά πᾶμε στόν Παράδεισο ἄν δέν πιστεύουμε σ᾿αὐτόν;

Ἀντιθέτως ἡ προσοχή μας ἑστιάζεται στό χρῆμα,τό σέξ καί πῶς θά σώσουμε τό τομάρι μας.

Αὐτό τό «πρότυπο» εἶναι σημαντικό γιά νά κατανοήσουμε τήν ἀπάτη covid. Εἴτε χαλαρώνουν τούς περιορισμούς εἴτε ὄχι,ὁ ἀπώτερος σκοπός εἶναι ὁ ἀποπληθυσμός και ἡ ὑποδούλωσις τῆς ἀνθρωπότητος.

Χρειάζεται νά ταπεινωθοῦμε καί νά πεθάνουμε μπροστά στόν κόσμο προτοῦ νά εἶναι  ἀργά γιά νά ζήσουμε.Πρέπει νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό ἐσωτερικό μας φῶς.

Ἡ ζωή εἶναι ἕνα ἀπερίγραπτο θαῦμα.Ἄς τό ἐορτάζουμε κάθε ἡμέρα.

henrymakowcom

Ἡ Πελασγική

 

Πηγή

Προβολές : 253


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα