Ἡ εἰκόνα τοῦ Μέλλοντος ... Πῶς μεθοδεύεται ἡ κομμουνιστοποίησις

Ἡ εἰκόνα τοῦ Μέλλοντος ... Πῶς μεθοδεύεται ἡ κομμουνιστοποίησις

16 Ιουνίου, 2021 2 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:440
Μοίρασέ το
Ὅλη αὐτή ἡ ἀπολύτως φασιστική ἐξουσιαστική ἐπιβολή ὑπό τήν ὑποκριτικήν αἰτιολόγησιν «γιά τό καλό μας»,ἀποτελεῖ μέρος τῆς τακτικῆς χειραγωγήσεως τῶν μαζῶν,πρός ἀποδοχή ὅλο καί πιό περιοριστικῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν,συμμόρφωσιν καί τελικῶς ἀποδοχή τοῦ καθεστῶτος τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν.
Θυμίζει, τήν τακτική τῶν κομμουνιστῶν καί τῶν μαριονετῶν τους, πού ἐπιβάλλουν στίς μάζες, προλετάριους-ἐργάτες, τήν ἐξουσία τῶν ὀλίγων ἐκλεκτῶν ὑπό τό πρόσχημα τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν δικαίων τους. 

Η διαχρονική μυστική σιωνιστική συνωμοσία για την ολοκληρωτική υποταγή του κόσμου

 

Καλλιόπη Σουφλή


Τό ὅτι μᾶς ἐτοιμάζουν γιά μία κομμουνιστική ἐξουσία, ἴσως τό ἔχουμε καταλάβη,ἐλπίζω οἱ περισσότεροι,ἰδικῶς μέ ὅλο αὐτό τό θέμα τοῦ ψευδοϊοῦ,τῆς τελευταίας χρονιάς καί τά,μέ πρόφασιν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας μας,μέτρα πού ἔχουν ἐπιβάλλει. Ἤ ἀκόμη χειρότερα τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμόν. 

Ὅλη αὐτή ἡ ἀπολύτως φασιστική ἐξουσιαστική ἐπιβολή ὑπό τήν ὑποκριτικήν αἰτιολόγησιν «γιά τό καλό μας», ἀποτελεῖ μέρος τῆς τακτικῆς χειραγωγήσεως τῶν μαζῶν,πρός ἀποδοχή ὅλο καί πιό περιοριστικῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν,συμμόρφωσιν καί τελικῶς ἀποδοχή τοῦ καθεστῶτος τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν.
Θυμίζει, τήν τακτική τῶν κομμουνιστῶν καί τῶν μαριονετῶν τους, πού ἐπιβάλλουν στίς μάζες, προλετάριους-ἐργάτες, τήν ἐξουσία τῶν ὀλίγων ἐκλεκτῶν ὑπό τό πρόσχημα τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν δικαίων τους. 
 
Τά κτήρια ἀνήκουν στούς στεγαζόμενους,λέει ἕνα πανό.Τό καταλάβατε τό μήνυμα τῶν πρωτοκόλλων; 

 

Ἐάν θέλετε νά καταλάβετε,ἐπ᾿ἀκριβῶς,τόν ῥόλον τῶν ἐργατοπατέρων,συνδικαλισταραίων καί ἐν τέλει τῆς ὁμπρέλας τους,τῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων,διαβᾶστε τό 6ο ἀπό τά «Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών»,ὅπου βεβαίως θά δεῖτε καί τό πῶς μεθοδεύεται ἡ κομμουνιστοποίησις :

“Μετ’ ου πολύ θα ιδρύσωμεν παμμεγέθη μονοπώλια, δεξαμενάς των κολοσσιαίων πλούτων, εξ ων και αι μεγάλαι ακόμη περιουσίαι των Χριστιανών θα εξαρτώνται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε θα καταβροχθισθώσιν εις αυτά, όπως η πίστις των Κρατών την επαύριον μιας πολιτικής καταστροφής…
Κύριοι οικονομολόγοι, οίτινες είσθε εδώ παρόντες,. προσέξατε την σπουδαιότητα αυτού του συνδυασμού!
Μας είναι αναγκαίον ν’ αναπτύξωμεν δι’ όλων των δυνατών μέσων την σημασίαν της υπέρτατης Κυβερνήσεως μας, παριστάνοντες αυτήν ως προστάτιδα και ενισχύτριαν όλων των υποτασσομένων εις αυτήν εκουσίως.
Η αριστοκρατία των Χριστιανών ως πολιτική ισχύς, εξηφανίσθη. ∆εν έχομεν πλέον να λάβωμεν αυτήν υπ’ όψιν.
Αλλ’ επειδή είναι ιδιοκτήτρια εδαφικών περιουσιών, και δύναται ως εκ τούτου να μας βλάψη συνεπεία των ανεξαρτήτων πόρων της, είναι απολύτως αναγκαίον να αφαιρέσωμεν την υπ’ αυτής κατοχήν των γαιών της.
Το καλλίτερον προς τούτο μέτρον είναι να αυξάνωμεν τους φόρους επί της κτηματικής περιουσίας, δια να επιβαρύνωμεν την ιδιοκτησίαν. Τα μέτρα ταύτα θα συγκρατήσωσι την κτηματικήν ιδιοκτησίαν εις κατάστασιν απολύτου υποταγής.
Οι Χριστιανοί αριστοκράται μη εθισθέντες πατροπαραδότως εις την ολιγάρκειαν, ταχέως θα καταστραφώσιν οικονομικώς. Συγχρόνως δε πρέπει να προστατεύωμεν ισχυρώς την εμπορίαν και την βιομηχανίαν και προ πάντων την κερδοσκοπίαν, ης ο ρόλος χρησιμεύει ως αντιστάθμισμα εις την βιομηχανίαν άνευ της κερδοσκοπίας η βιομηχανία θα επολλαπλασίαζε τα ιδιωτικά κεφάλαια,θα εβελτίωνε την γεωργίαν, απελευθερώνουσα την γην εκ των εκ δανείων των κτηματικών τραπεζών δημιουργηθέντων χρεών
Πρέπει η βιομηχανία ν’ αφαιρή από την γην τον καρπόν της εργασίας, όπως και του κεφαλαίου, δια της κερδοσκοπίας δε να περιέρχεται το χρήμα ολοκλήρου του κόσμου εις χείρας μας. Ριπτόμενοι ούτω εις τας τάξεις των απόρων όλοι οι Χριστιανοί, θα κύψωσιν ενώπιον μας μόνον δια να έχωσι το δικαίωμα της υπάρξεως.
Προς καταστροφήν της βιομηχανίας των Χριστιανών, δέον να αναπιύξωμεν την κερδοσκοπίαν, την ροπήν προς την πολυτέλειαν, ήτις το παν καταβροχθίζει
Θα συντελέσωμεν εις την αύξησιν των ημερομισθίων, ήτις, εν τούτοις, ουδέν όφελος θα αποφέρη εις τους εργάτας, διότι θα έχωμεν προκαλέσει συγχρόνως υπερτίμησιν των ειδών της πρώτης ανάγκης, οφειλομένην, ως θα ισχυριζώμεθα, εις την παρακμήν της γεωργίας και της κτηνοτροφίας· περιπλέον δε θα υποσκάπτωμεν επιτηδείως και βαθέως τας πηγάς της παραγωγής, συνηθίζοντες τους εργάτας εις την αναρχίαν και τα οινοπνευματώδη ποτά, και λαμβάνοντες παν μέτρον όπως απομακρύνωμεν εκ της γης τους διανοουμένους Χριστιανούς.
Ίνα δε κατορθώσωμεν να μη αντιληφθώσι πρωΐμως την κατάστασιν υπό την πραγματικήν αυτής μορφήν, θα καλύπτωμεν τους αληθείς σκοπούς μας, δια της δήθεν επιθυμίας να εξυπηρετώμεν τας εργατικάς τάξεις και να διαδίδωμεν τας μεγάλας οικονομικάς αρχάς, τας οποίας διδάσκομεν σήμερον.”
Ἄς πᾶμε τώρα νά δοῦμε τήν ἐφαρμογή ὅλων τῶν παραπάνω, στό παρόν, συμφώνως πρός ὅ,τι ζοῦμε ἐδῶ περισσότερο ἀπό ἕναν χρόνο μέ τήν ἀπάτη τοῦ ψευδοϊοῦ, καί ἄς τά συγκρίνουμε μέ τό πόσο κοντά εὑρισκόμεθα στήν ἐπιβολή μίας Κομμουνιστικῆς ἐξουσίας,σε παγκόσμιο ἐπίπεδον,χωρίς τήν δική μας συναίνεσιν.
 
Γράφει ὁ Μακόου,στό θέμα ὑπό τόν τῖτλον :
Ποιά εἶναι ἡ διαφορά ἀνάμεσα στήν ἀπάτη/Covid  καί στό Κομμουνιστικό πραξικόπημα ; ΚΑΜΜΙΑ 
Ο κομμουνισμός είναι το συνολικό μονοπώλιο, κυριολεκτικώς των ΠΑΝΤΩΝ (δύναμη, πλούτος, σκέψη, συμπεριφορά) από τους σατανιστές (μασόνους) εβραίους κεντρικούς τραπεζίτες. Τι είναι ο κομμουνισμός;
Ο μυημένος Illuminati Christian Rakowsky (Chaim Rakover) είπε στον ανακριτή του NKVD:
Οι τραπεζίτες δημιούργησαν το κομμουνιστικό κράτος ως μια «μηχανή συνολικής δύναμης» που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία.
Στο παρελθόν, λόγω πολλών παραγόντων, «υπήρχε πάντοτε περιθώριο για ατομική ελευθερία. Καταλαβαίνετε ότι όσοι κυβερνούν ήδη, μερικώς τα έθνη και τις κοσμικές κυβερνήσεις έχουν αξιώσεις για απόλυτη κυριαρχία ; Καταλάβετε ότι αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν έχουν ακόμη και επετεύχθη
«Γιά νά ἐπιτύχουμε νά μήν ἀντιληφθοῦν,τά γκόϊμ, ἀπό νωρίς τήν πραγματική μορφή τῶν ἐπιδιώξεών μας,θά συγκαλύπτουμε τούς πραγματικούς μας σκοπούς μέ τήν δῆθεν ἐπιθυμία μας νά ὑπηρετήσουμε τήν ἐργατική τάξιν…»  (Πρωτόκολλα τῆς Σιών,6)
 
Το Covid και ο κομμουνισμός έχουν αυτό το κοινό: Και τα δύο απαιτούν να προσποιείστε ότι πιστεύετε στην ζωή. π.χ. οι μάσκες παρέχουν προστασία.
 
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
 
Η Χάρτα Εξαναγκασμού προέρχεται από την Έκθεση του Bidermen σχετικά με τις κομμουνιστικές τεχνικές πλύσης εγκεφάλου που χρησιμοποιούνταν από τους Κινέζους και τους Βορειοκορεάτες, οι οποίοι αιχμαλώτιζαν Αμερικανούς στρατιώτες, για να τους καταστήσουν δέσμιους, ψυχικώς και σωματικώς. Ο Δρ. Άλφρεντ Ντ. Μπάϊντερμαν M.A. παρουσίασε την έκθεσή του στην Ακαδημία Ιατρικής της Νέας Υόρκης στις 13 Νοεμβρίου 1956.
Συγκρίνετε τη δεξιά στήλη ( COVID-19 ) με την εμπειρία σας αυτής της χρονιάς.
 
Χάρτα εξαναγκασμού

Aπομόνωση

Στερεί από το άτομο την κοινωνική υποστήριξη από την ικανότητά του να αντιστέκεται
• Καθιστά το άτομο εξαρτημένο από τον εξουσιαστή
• Το άτομο αναπτύσσει έντονο εσωτερικό συναίσθημα
Μονοπώληση της αντίληψης
• Συγκεντρώνει την προσοχή στην άμεση κατάσταση
• Αποθαρρύνει όλες τις ενέργειες που δεν συνάδουν με τη συμμόρφωση
• Εξαλείφει τα ερεθίσματα που ανταγωνίζονται εκείνα που ελέγχονται από τον εξουσιαστή
Προκαλούμενη αδυναμία και εξάντληση
• Αποδυναμώνει την ψυχική και σωματική ικανότητα αντίστασης
• Οι άνθρωποι … εξαντλούνται από ένταση και φόβο

Απειλές

 
• Καλλιεργεί το άγχος και την απόγνωση
• Απαιτεί προϋποθέσεις και συνέπειες για μη συμμόρφωση
Περιστασιακές επιδοτήσεις
• Παρέχει κίνητρο για συμμόρφωση
• Παρεμποδίζει την προσαρμογή στην στέρηση
• Δημιουργεί ελπίδα για αλλαγή, μειώνει την αντίσταση
• Κρατά τους ανθρώπους αβέβαιους για το τι συμβαίνει.
Επιδείξτε την παντοδυναμία
• Δείχνει ματαιότητα αντίστασης
• Δείχνει ποιος είναι υπεύθυνος
• Παρέχει θετικά κίνητρα για συμμόρφωση
Υποβιβασμός
• Κάνει την αντίσταση να φαίνεται χειρότερη από τη συμμόρφωση
• Δημιουργεί αισθήματα αδυναμίας.
• Δημιουργεί φόβο για ελευθερία, εξάρτηση από τους απαγωγείς
Επιβολή ασήμαντων απαιτήσεων
• Αναπτύσσει συνήθεια συμμόρφωσης
• Οι απαιτήσεις που γίνονται είναι παράλογες και αντιφατικές
• Οι κανόνες συμμόρφωσης ενδέχεται να αλλάξουν
• Ενισχύει τον έλεγχο
COVID-19

Απομόνωση

•Κοινωνική αποστασιοποίηση
• Απομόνωση από τους αγαπημένους, μαζική απώλεια θέσεων εργασίας
• Μεμονωμένος περιορισμός ημι- απομόνωσης
• Καραντίνες, στρατόπεδα περιορισμού
Μονοπώλιο της αντίληψης
• Περιορίστε την κίνηση
• Δημιουργήστε μονοτονία, πλήξη
• Αποτροπή συγκέντρωσης, συναντήσεων, συναυλιών, αθλημάτων
• Κυριαρχούν όλα τα μέσα επί 24ωρου εβδομαδιαίως, πληροφορίες λογοκρισίας
Προκαλούμενη αδυναμία
• Αναγκασμένος να μείνει στο σπίτι, όλα τα μέσα είναι αρνητικά
• δεν επιτρέπεται η άσκηση ή η κοινωνικοποίηση
Απειλές και εκφοβισμός
• Απειλή για κλείσιμο επιχειρήσεων, επιβολή προστίμων
• Πρόβλεψη επέκτασης της καραντίνας, υποχρεωτικά εμβόλια
• Δημιουργήστε στρατόπεδα περιορισμού
Περιστασιακές επιδοτήσεις
• Επιτρέψτε το άνοιγμα ορισμένων καταστημάτων, υπηρεσιών
• Αφήστε τα εστιατόρια να ανοίγουν αλλά μόνο με συγκεκριμένη χωρητικότητα
• Αύξηση περισσότερων ατόμων που επιτρέπεται να συγκεντρώνονται
• Ακολουθήστε τις παραχωρήσεις με αυστηρότερους κανόνες
Επιδείξτε την παντοδυναμία
• Τερματισμός ολόκληρων οικονομιών σε όλο τον κόσμο
• Δημιουργήστε χρήματα από το πουθενά, επιβάλλετε εξάρτηση
• Αναπτύξτε συνολική παρακολούθηση με νανοτσίπ και 5G
Τεχνικές ταπείνωσης ή υποβάθμισης
• Ρεζιλέψτε άτομα που αρνούνται τις μάσκες, μην απομακρύνετε
• Κάντε τους ανθρώπους να στέκονται σε κύκλους και μεταξύ γραμμών
• Κάντε τους ανθρώπους να στέκονται έξω και να κλαίνε στις ουρές
• Σταθμοί υγιεινής σε κάθε κατάστημα
Επιβολή ασήμαντων απαιτήσεων
• Τα μέλη της οικογένειας πρέπει να είναι σε απόσταση
• Μάσκες στο σπίτι ακόμα και όταν κάνετε σεξ
• Τυχαία όρια για άτομα που επιτρέπεται να είναι μαζί
• Απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται πολλές φορές κατά την ημέρα
Ἡ Πελασγική

 

Πηγή

Προβολές : 440


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα