29η Μαΐου . Πᾶρθεν ἡ Ρωμανία ... (Σκέψεις πρός χειμάζουσες συνειδήσεις ...)

29 Μαΐου, 2020 0 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:118
Μοίρασέ το

 

Οἱ αἰώνιοι σουλτᾶνοι κυβερνήσεως καί ἀντιπολιτευεως, γιορτάζουν τίς ντροπές τους στέλνοντας μηνύματα αἲσχους καί αὐθάδειας ἐνῶ ἐμεῖς ἐδῶ, κρυβόμαστε μέσα στίς ντροπές τῶν καλλιεργούμενων διχασμῶν οἱ ὁποίοι φτιαχνουν τις ἀδυναμίες μας !

Ἂς συνέλθουμε τάχιστα διότι μένοντας ἀνιστόρητοι καί δογματιστές, θα χάσουμε γρήγορα καί αὐτό το μικρό κομμάτι πατρίδας πού μᾶς ἀπέμεινε !

 

Εἶναι ἡ μαύρη ἡμέρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέσα ἀπό τήν ὁποία ξεκίνησαν ἐπίσημα τα μεγαλύτερα δεινά τῆς ἱστορίας του !

Στήν οὐσία ἡ ζημιά ἒγινε τό 1204 ἀπό τούς Λατίνους καί ὃλη τήν Δύσι τήν ὁποία κυβερνοῦσε ὁ σκοταδισμός με τήν ἐπίσημη σφραγίδα τής δυτικῆς ἐκκλησίας.

Ἐπειδή ἡ ἱστορία ἒχει ζωτική σημασία γιά ἓναν λαό, διότι χωρίς αὐτήν καταντᾶ σάν τον ἂρρωστο ἀπό ἀμνησία, εἶναι ἀνάγκη νά τήν σεβώμαστε μέ ἱερή εὐλάβεια .

Νά καταλάβουμε ὃτι ἂν στην ζωή μας καήκαμε καί δεν τό κατέγραψε ἡ μνήμη μας, θα ξανακαοῦμε καί ἲσως χειρότερα…

Καί δυστυχῶς, ἒχουμε πολλές φορές κατακαεῖ διότι ἒχουμε καταντήσει θύματα ἐπιστημονικῶν διαστροφικῶν παρεμβάσεων πού θολώνουν σε συνεχῆ βάσι τίς ἱστορικές μας μνῆμες !

Ἡ ἱστορία ἒγινε δόγμα πού ἐπιλέγει ὃ,ποια στοιχεῖα τό βολεύουν για να διαστρέψουν τήν πραγματικότητα καί νά ἐκφραστοῦν σκοτεινές σκοπιμότητες …

Ἀλλά ἡ πραγματικότης εἶναι μία . Ἓνα κράτος μέ σάπιες δομές, δέν ἒχει ποτέ διάρκεια !

Ἡ δημοκρατία τῆς Ἀθήνας διήρκεσε ἓναν αἰῶνα.

Τό κράτος τῆς Ρώμης, μέσα σέ δύο αἰῶνες κατασπάρασσοταν ἀπό τίς φατρίες .

Τό μεγαλεῖο τῆς σύγχρονης Ἀλβιόνας μέσα σε τρεῖς αἰῶνες σατανικῶν ἐγκλημάτων ἐνάντια στίς ἀποικίες του, σήμερα βιώνει τήν ἠθική κατάπτωσι τῆς κοινωνίας της ἡ ὁποία χάνεται μέσα στήν χαώδη ἐκδικητική “πολυπολιτισμικότητα” .

Τό Ἀμερικανικό “ἒθνος” πού στήθηκε πάνω στά πτώματα τῶν γηγενῶν ἐθνῶν που ζοῦσαν ἐκεῖ ἐπί χιλιάδες χρόνια, μέσα σέ τρεῖς αἰῶνες μπῆκε στο στάδιο τῆς ἀποσυνθέσεως για να εἰσπράξει ἀπό τήν ἱερή Νέμεσι τό κόστος τῶν ἐγκλημάτων του πού φθανουν μέχρι σήμερα .

Ἐνῶ τό κράτος τῆς Ρωμανίας πού σήμερα οἱ πιστοί στίς ἀξίες μας τιμοῦμε καί θρηνοῦμε τήν μνήμη του, ἒζησε μια ὁλόκληρη χιλιετία !

Ἐπί χίλια χρόνια ἀπέκρουε τήν παγκόσμια βαρβαρότητα καί διέδιδε πολιτισμό !

Διατηροῦσε πανεπιστήμια, σχολεῖα, νοσοκομεῖα, φτωχοκομεῖα, γηροκομεῖα, πράγματα ἀδιανόητα στις κοινωνίες τῶν βαρβάρων !

Ἒμαθε στούς προγόνους αὐτῶν πού σήμερα με ἐπιστημονικό τροπο μᾶς κατέκτησαν καί μᾶς ὑποτιμοῦν μέ τό δάκτυλο, νά οἰκοδομοῦν, να μαθαίνουν γράμματα και τρόπους κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς ! ( Πριγκίπησα Θεοφανώ 950 μ.Χ. πού τήν πάντρεψαν με τον Αὐτοκράτορα τῆς Γερμανίας…)

Ἐπί χίλια χρόνια ἀπέκρουε τόν μεγαλύτερο ἐχθρό τῆς κοινωνίας πού εἶναι οἱ φατρίες !

Διάδωσε τον Χριστιανικό πολιτισμό στούς Ρώσους μέ συνέπειες ζωτικές γιά την σύγχρονη ἀνθρωπότητα ! (Ἂς ἀναλογιστοῦμε τι θα συνέβαινε σήμερα στόν κόσμο ἂν ἡ Ρωσία εἶχε ἀσπαστεῖ τον Μωαμεθανικό σκοταδισμό !!!…)

Με λίγα λόγια, ἡ Ρωμανία, ὑπῆρξε ἓνα κράτος μέ δομές ! Γι΄αύτό ἒζησε τόσα χρόνια !

Γι΄αὐτό ἡ διεθνής βαρβαρότητα τῶν ξένων φατριῶν, το πολέμησε καί πολεμᾶ μέ ὃλα τα μέσα.

Γι’αὐτό ξεσάλωσαν τά Ρε…πουστοειδῆ πρακτόρια καί κοπρίζουν τά πάντα ὃσα ἒχουν σχέσι μέ τις ἱστορκές μας μνῆμες .

Αὐτό τό καλλιεργούμενο μῖσος καί ἀπαξίωσις ἀπέναντι στήν ἱστορία μας εἶναι καί ἡ βασική αἰτία πού προκαλεῖ τα σύγχρονα δεινά μας !

Γι’αυτό αὐθαδειάζουν ἀσταμάτητα οἱ σουλτᾶνοι …

Διότι ἐχθές, ἀντί γιά γενναία καί ὀρθολογιστική ἀπάντισι στα διαρκῆ ἐγκλήματά τους κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀντίθετα, κέρδισαν καί προξενεῖο στήν Θράκη μέσα από τό ὁποῖο μᾶς πολεμοῦν συστηματικότερα !

Οἱ βαρβαροι δεν ἒχουν ποτέ συναίσθησι τῆς βαρβαρότητας τους καί τήν ἐπιδεικνύουν πάντα μέ ὑπερηφάνεια .

Οἱ Ἓλληνες ὑπερηφανεύτηκαν στήν ἱστορία τους ὃτι δέν ἒδιωξαν ἂλλους λαούς γιά να ἁρπάξουν την περιουσία τους ἀλλα εἶναι αὐτόχθονες σ’αὐτόν τόν ἱερό τόπο .

Δέν κατέκτησαν λαούς γιά να δημιουργήσουν ἀποικίες ἀλλά καλλιέργησαν τό ἐμπόριο καί τίς πνευματικές συναλλαγές .

Οἱ Ρωμαῖοι ἒνοιωσαν ντροπή γιά τίς βαρβαρότητες πού διέπραξαν στούς Ἓλληνες στήν νηπιακή ἡλικία τῆς πολιτικῆς τους ὀντότητας, ζήτησαν ἀργότερα συγνώμη ἀπό τά θύματά τους ἀσπαζόμενοι στην συνέχεια τον ἀνώτερο πολιτισμό τους καί δημιούργησαν τά δεδομένα γιά να ξαναδημιουργήσει πολιτική ὀντότητα ὁ Ἑλληνισμός μέσα ἀπο το Ἀνατολικό Ρωμαϊκο κράτος ἢ κράτος τῆς Ρωμανίας ! (Βυζάντιο τό ἢθελαν οἱ δυτικοί καί ἒτσι μᾶς τό ἐπέβαλαν…)

Κι’αὐτοί ἐδῶ σήμερα, οἱ σουλτᾶνοι κατακτητές, ἀντί γιά συγνώμη πού φέρνει ἡ ὡριμότης τῆς σκέψεως καί τῆς ἠθικῆς, μέ ὑπερηφάνεια γιορτάζουν ὡς καύχημα μία ἀπό τίς μελανότερες ντροπές τῆς παγκόσμιας ἱστορίας !

Και αὐτό το κάνουν διότι ἒκαναν κτῆμα τους τήν βαρβαρότητα τῆς ἁρπαγῆς, διότι εἶναι ἀνεπίδεκτοι πολιτισμοῦ, διότι ἡ Δύσις παρέμεινε ἀπέναντι μας ἡ ἲδια μ’ αὐτήν τῶν σταυροφόρων, διότι το μέγιστο μέρος αὐτῶν πού κατάφεραν να κυβερνοῦν αὐτήν ἐδῶ τήν χώρα εἶναι ἁπλά καί μόνον Ἑλληνόφωνοι πού κατάφεραν να δηλητηριάσουν την παιδεία, νά καλύψουν τήν ἱστορία, να διχάσουν τήν κοινωνία, μέσα ἀπό τήν παιδεία καί τόν ἒλεγχο τῆς πληροφορήσεως, νά φτιάξουν στρατιές γρεκύλων νεογενιτσάρων.

Αὐτῶν πού συσκοτίζουν μέ τίς “Εὐρωπαϊκές προοπτικές” τῆς Τουρκίας, μέ τίς “Ελληνοτουρκικές φιλίες”, μέ το Αἰγαῖο πού “ἀνήκει στά ψάρια του”, μέ τά σύνορά μας πού φθάνουν ὡς τον Ὂλυμπο καί μέ κάθε Ρε…πουστοειδῆ “συνοστισμό” !!!

Ἂς συνέλθουμε λοιπόν ὃλοι μας καί νά κλείσουμε τίς πραγματικές βάσεις θανάτου πού ἐπιτρέψαμε ἐπιπόλαια να ἐγκατασταθοῦν στά μυαλά μας !

Δέν ὑπήρξαμε ποτέ ἐχθροί τῶν ἐξισλαμισμένων Ἑλλήνων πού ἀπό οἰκογένειες ἐλεύθερων πολιτῶν ξέπεσαν σ’αὐτό το χαμηλό στάδιο τῆς πίστεως στίς ἀρχές τῆς ἁρπαγῆς καί τῶν εἰδεχθῶν γενοκτονιῶν !

Καί ἂν στην χώρα τους δεν εἶχαν ταυτίσει τήν παιδεία με τήν μαύρη προπαγάνδα τοῦ να εἶσαι “ὑπερήφανος ἐπειδή γεννήθηκες Τοῦρκος”, εἶναι βέβαιο ὃτι θα ἒψαχναν την ἱστορία τους, θά ἒκαναν ἐπανάστασι συνειδήσεως καί θα γινόταν ἡ μεγάλη σύγκλισις πού θά ἒφερνε τήν κοινή μας γεωγραφία πραγματικό ἐνεργό παράγοντα στίς παγκόσμιες ἐξελίξεις.

Ἀντί γι΄αὐτο, οἱ αἰώνιοι σουλτᾶνοι κυβερνήσεως καί ἀντιπολιτευεως, γιορτάζουν τίς ντροπές τους στέλνοντας μηνύματα αἲσχους καί αὐθάδειας ἐνῶ ἐμεῖς ἐδῶ, κρυβόμαστε μέσα στίς ντροπές τῶν καλλιεργούμενων διχασμῶν οἱ ὁποίοι φτιαχνουν τις ἀδυναμίες μας !

Ἂς συνέλθουμε τάχιστα διότι μένοντας ἀνιστόρητοι καί δογματιστές, θα χάσουμε γρήγορα καί αὐτό το μικρό κομμάτι πατρίδας πού μᾶς ἀπέμεινε !

 

 

ΠηγήΜοίρασέ το:Ετικέτες: , , ,

Αγαπητοί αναγνώστες των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ,

Δώδεκα χρόνια, συνταξειδεύουμε μαζί στον χώρο της διαδικτυακής ενημέρωσης. Σ’ αυτά τα χρόνια, στάθηκα δίπλα σας , με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας, όσο πιο αντικειμενικά μπορούσα αφιερώνοντας ατέλειωτες ώρες γι'αυτήν. Μετά την διαγραφή του πρώτου μου ιστολογίου, αναγκάστηκα να πάω σε άλλη πλατφόρμα και να πληρώνω ένα σημαντικό ποσόν κάθε μήνα, για την ασφάλεια του ιστολογίου μου.

Μπορείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, με την μηνιαία συνδρομή σας, στην Paypal επιλέγοντας το μπανεράκι που βρίσκεται ακριβώς κατώ απο το κείμενο αυτό , και να προχωρήσετε στην διαδικασία δωρεάς όσο κοστίζει ένας καφές.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή είτε έχετε λογαριασμό Paypal είτε όχι.Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το ποσο και να επιλέξετε το κουτάκι με την σήμανση 'Make this a monthly donation' και εν συνεχεία να πατήσετε το κουμπακι 'Donate with PayPal' αν έχετε λογαριασμό με Paypal , η 'Donate with a Debit or Credit Card', αν δεν έχετε λογαριασμό με Paypal και κάνετε την δωρεά με χρεωστική η πιστωτική κάρτα.

Αν έχετε πρόβλημα με την διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email [email protected] η να στείλετε μήνυμα απο την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται σταθερά στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σας ευχαριστώ για την στήριξη σας.

Καλλιόπη Σουφλή


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα