Ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Βαθιώτης, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ τα περί ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑΣ, μέσα από τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Βαθιώτης, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ τα περί ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΚΑΣ, μέσα από τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ

1 Μαρτίου, 2021 13 Από Καλλιόπη Σουφλή
Προβολές:991
Μοίρασέ το
Κωνσταντίνος Βαθιώτης: “Τέτοιον εξευτελισμό του πολίτη με τόσο υψηλό ποσοστό ανοχής του δεν τον περίμενε ούτε ο ίδιος ο διάβολος.”

Μέσα από τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, απαντά ο Καθηγητής ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ κ. Κωνσταντίνος Βαθιώτης, σε ερωτήματα που τέθηκαν, ή στάλθηκαν στο email του ιστολογίου μου, και παρακαλώ να δώσετε όλοι προσοχή.
Εκτυπώστε όσοι θέλετε την συγκεκριμένη ανάρτηση και να την επιδεικνύετε στους αστυνομικούς.
Στο τέλος της ανάρτησης, δείτε και το σχετικό βίντεο του κ. Βαθιώτη.
Καλλιόπη Σουφλή
Ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης λέει:

 

Αν διαβάσετε προσεκτικά τα αποσπάσματα από τα βιβλία των καθηγητών Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου Αριστόβουλου Μάνεση και Πρόδρομου Δαγτόγλου, που είχε την καλοσύνη να αναρτήσει εδώ η κ. Σουφλή, θα διαπιστώσετε ότι:

Εφόσον για να βγούμε από τα σπίτια μας, πρέπει να στέλνουμε SMS ή να συμπληρώνουμε αυτοβεβαιώσεις (επιπλέον δε, να φοράμε μάσκα παντού) και εφόσον απαγορεύεται πλήρως η κυκλοφορία επί τόσες ώρες από τις 21.00 ή τις 18.00 και μετά, αυτό σημαίνει ότι έχει τρωθεί ο             π υ ρ ή ν α ς του δικαιώματος της ελεύθερης κίνησης-κυκλοφορίας στο εσωτερικό της χώρας.

Η ελεύθερη κίνηση-κυκλοφορία δ ε ν είναι, δηλαδή, ο κ α ν ό ν α ς από τον οποίο προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις-περιορισμοί, αλλ’ αντιστρόφως: ο κανόνας είναι η  α π α γ ό ρ ε υ σ η της κίνησης-κυκλοφορίας, η οποία κάμπτεται μόνο εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Κοντολογίς, οι Έλληνες είμαστε κατ’ ε ξ α ί ρ ε σ ι ν ελεύθεροι, ζώντας καθημερινά υπό κατ’ οίκον π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό  σαν να είμαστε όλοι επικίνδυνοι  ε γ κ λ η μ α τ ί ε ς.

Μάλιστα, μέχρι το 2019 ο παλιός Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 73 παρ. 3 (“Απαγόρευση διαμονής”) προέβλεπε υποχρέωση δ ή λ ω σ η ς στην αστυνομική αρχή της διεύθυνσης της κατοικίας του καταδικασθέντος που του είχε επιβληθεί το μέτρο ασφαλείας καθώς και υποχρέωση  γ ν ω σ τ ο π ο ι ή σ ε ω ς  στην ίδια αρχή κάθε μεταβολής της εν λόγω διεύθυνσης.

Από την 1η Ιουλίου 2019, όμως, δεν προβλέπεται ούτε αυτή η υποχρέωση δήλωσης-γνωστοποίησης, αφού το μέτρο ασφαλείας της “Απαγόρευσης διαμονής” καταργήθηκε.

 

Η ερμηνευτική δήλωση (η οποία, μάλιστα, αμφισβητείται αν είναι ισόκυρη με μια κανονική διάταξη του Συντάγματος) δ ε ν μπορεί να νομιμοποιήσει την                           κ α τ ά λ υ σ η  του  π υ ρ ή ν α  του εν λόγω δικαιώματος.

Πρέπει δε να προσεχθεί ιδιαιτέρως ότι η ίδια δήλωση προβλέπει εξαίρεση από την απαγόρευση των   α τ ο μ ι κ ώ ν διοικητικών μέτρων που  π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο υ ν   σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση.

Με άλλα λόγια, θα μπορούσε να περιορισθεί ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΕΙ η ελεύθερη κίνηση ΚΑΠΟΙΟΥ πολίτη για λόγους υγείας.

Τα lockdown, όμως, δεν είναι ατομικής αλλά γ ε ν ι κ ή ς φύσεως α π α γ ο ρ ε υ τ ι κ ό της κίνησης μέτρο, αφού δεν περιορίζει αλλά ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΠΛΗΡΩΣ την μετακίνηση ΟΛΩΝ των πολιτών.

Κάποιοι επιχειρούν να προσπεράσουν ελαφρά τη καρδία τα ανωτέρω επικαλούμενοι παραπλανητικώς μιαν ι δ ι ό τ υ π η κατάσταση πολιορκίας του άρθρου 48 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει την ευχέρεια της Βουλής να “α ν α σ τ έ λ λ ε ι την ισχύ του συνόλου ή μέρους των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 4, 6, 8, 9, 11, 12 παράγραφοι 1 έως και 4, 14, 19, 22 παράγραφος 3, 23, 96 παράγραφος 4 και 97”, όταν συντρέχουν 4 περιπτώσεις, οι οποίες όμως  ο υ δ ε μ ί α  σχέση έχουν με λόγους      υ γ ε ί α ς,  αλλά με π ο λ ε μ ι κ έ ς συνθήκες.

Για την αντίκρουση της θέσης περί τάχα ιδιότυπης κατάστασης πολιορκίας (αυτή έχει υποστηριχθεί π.χ. από τους Κ. Ρέμελη και Ξ. Κοντιάδη) βλ. εδώ:

https://enromiosini.gr/arthrografia/%CE%B7-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%89%CF%82-%CE%BD%CE%BF/

https://www.triklopodia.gr/%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84/

Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να επιστήσω την προσοχή σας και στο εξής:

Η θλιβερή υποχρέωση γνωστοποίησης του λόγου και του τόπου μετακίνησής μας μέσω SMS ή με συμπλήρωση αυτοβεβαίωσης ήδη προτού εξέλθουμε της ιδιωτικής φυλακής μας, είναι και για έναν άλλο λόγο κραυγαλέα α ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή:

Προσκρούει στην αρχή της α ν α λ ο γ ι κ ό τ η τ α ς, η οποία κατοχυρώνεται ρητώς στο άρ. 25 παρ. 1 εδάφ. β΄.

Εκεί προβλέπεται ότι: “Οι κάθε είδους π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά [ενν.: τα δικαιώματα του ανθρώπου] πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να  σ έ β ο ν τ α ι  την αρχή της   α ν α λ ο γ ι κ ό τ η τ α ς.”

Η αρχή της αναλογικότητας αποτελείται από τρεις επιμέρους αρχές: την αρχή της                π ρ ο σ φ ο ρ ό τ η τ α ς, την αρχή της            α ν α γ κ α ι ό τ η τ α ς  και την αρχή της         α ν α λ ο γ ι κ ό τ η τ α ς  υπό την                    σ τ ε ν ή  έννοια του όρου.

Τούτο σημαίνει ότι ένα περιοριστικό της ελευθερίας κινήσεως μέτρο συνάδει με το Σύνταγμα, εφόσον ο περιορισμός αποτελεί ένα μ έ σ ο  που  μ π ο ρ ε ί  και  π ρ έ π ε ι  να αξιοποιηθεί προκειμένου να εκπληρωθεί ο απαιτούμενος σ κ ο π ό ς, υπό τον όρο βεβαίως ότι ο περιορισμός είναι  ε ύ λ ο γ ο ς, δηλ. δεν βρίσκεται σε δυσαναλογία προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Στην περίπτωσή μας, υ π ο τ ί θ ε τ α ι  ότι η υποχρέωση γνωστοποίησης στις αρχές του λόγου και τόπου μετακίνησής μας θεσπίσθηκε για να  α ν α χ α ι τ ι σ θ ε ί  η διασπορά του κορωνοϊού.

Δεδομένου, όμως, ότι αδιακρίτως κ ά θ ε πολίτης επιτρέπεται να εξέλθει της ιδιωτικής φυλακής του,  α ρ κ ε ί  να έχει στείλει μήνυμα στις αρχές ή να κουβαλά μαζί του την έντυπη αυτοβεβαίωση, το συγκεκριμένο θλιβερό μέτρο είναι παντελώς                         α κ α τ ά λ λ η λ ο  να συμβάλει στην αναχαίτιση της περαιτέρω διασποράς του ιού.

Επομένως, η αρχή της αναλογικότητας έχει παραβιασθεί ως προς τις δύο ειδικότερες εκφάνσεις της, δηλ. την αρχή της προσφορότητας και την αρχή της αναγκαιότητας, αφού κάθε μέσο που είναι ακατάλληλο να οδηγήσει στην εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού είναι ταυτοχρόνως, από την φύση του πράγματος, και μη αναγκαίο!

Περαιτέρω, στην περίπτωση που μας απασχολεί, μέσα από την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας αναδεικνύεται η εξής πολύ σημαντική παράμετρος:

Κάθε φορά που συλλαμβάνεται ένα πολίτης να κυκλοφορεί χωρίς να φέρει μαζί του την έντυπη αυτοβεβαίωση ή χωρίς να έχει στείλει το SMS, το πρόστιμο θα του επιβληθεί όχι επειδή εξαιτίας της συγκεκριμένης παράλειψής του δεν συνέβαλε στην αναχαίτιση της διασποράς του κορωνοϊού, αλλά επειδή δ ε ν συμμορφώθηκε προς την ετσιθελιστική-τυπική υποχρέωση που θέσπισε η ολοκληρωτικού τύπου κυβέρνηση του ανεκδιήγητου κ. Μητσοτάκη.

Τέλος, πρέπει να προσέξουμε και μία ακόμη παράμετρο η οποία υποκρύπτεται στην εδώ αναλυόμενη θλιβερή υποχρέωση γνωστοποίησης των μετακινήσεων του πολίτη:

Υποχρεώνοντας η κυβέρνηση τον πολίτη να στείλει SMS ή να συμπληρώσει έντυπη αυτοβεβαίωση, ΠΡΟΤΟΥ εξέλθει της ιδιωτικής φυλακής του, τον υποχρεώνει να εξωτερικεύσει στο χαρτί ή στην οθόνη την ΕΝΔΙΑΘΕΤΗ ΠΡΟΘΕΣΗ μετακίνησής του.

Όλοι γνωρίζουμε, όμως, ότι μια τέτοια πρόθεση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απλή ΣΚΕΨΗ!

Άρα η επίμαχη υποχρέωση είναι τρομερά σατανική για τον εξής λόγο:

Μια (υποτίθεται) δημοκρατική ελληνική κυβέρνηση, για πρώτη φορά μετά την γερμανική κατοχή (τότε τις άδειες μετακίνησης της χορηγούσε η διαβόητη Kommandantur), με την απειλή προστίμου αφ’ ενός εξαναγκάζει τον πολίτη να               φ α ν ε ρ ώ ν ε ι στο κράτος την  σ κ έ ψ η του, αφ’ ετέρου του  α π ο σ τ ε ρ ε ί  την δυνατότητα να την  μ ε τ α β ά λ ε ι  ευχερώς όσες φορές θέλει.

Φανταστείτε π.χ. κάποιον που βγαίνοντας από τον σπίτι έχει συμπληρώσει κωδικό εξόδου για να πάει στο σούπερ-μάρκετ, αλλά ξαφνικά του έρχεται η επιθυμία να κάνει jogging και, ενώ ξεκινά να κάνει jogging, λαμβάνει τηλεφώνημα από την μητέρα του που τον καλεί σε βοήθεια κ.λπ.

Θα πρέπει δηλαδή ο πολίτης κάθε φορά να κουβαλά μαζί του ένα πάκο από έντυπα και να αναφέρεται στις αρχές για κάθε μεταβολή της σκέψης του!

Μάλιστα, η υποχρέωση του πολίτη να γνωστοποιεί εκ των προτέρων τον λόγο και τον τόπο μετακίνησής του έχει και μια άλλη φρικτή διάσταση:

Εξωθείται στο να   π ρ ο β λ έ π ε ι  με ακρίβεια πού, πότε και για πόσο χρονικό διάστημα θα κινηθεί, π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί ζ ο ν τ α ς  λεπτομερώς τις κινήσεις του, σαν να είναι ρομπότ και όχι άνθρωπος!

Από τις ανωτέρω επισημάνσεις νομίζω ότι κατέστη προφανής μια τραγική αλήθεια: Το συγκεκριμένο μέτρο δεν αποσκοπεί σε τίποτε άλλο παρά μόνο στην  ο ρ γ ο υ ε λ ι κ ή ανάγκη του νεοδημοκρατικού – δυστοπικού καθεστώτος να  ε π ι τ η ρ ε ί  τους πολίτες 24 ώρες το 24ωρο!

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρότασή μου να κυκλοφορείτε επιδεικνύοντας στα αστυνομικά όργανα τα αποσπάσματα από τα δύο βιβλία δεν μπορεί να εγγυηθεί την συμμόρφωση του οργάνου προς τις συνταγματικές επιταγές.

Σκέφτηκα όμως ότι αυτός είναι ένας θεμελιωμένος και ειρηνικός τρόπος αντίστασης στην κτηνωδία που υλοποιεί σε βάρος μας εδώ και τόσους μήνες η παρούσα κυβέρνηση.

Όπως (κατ’ άρ. 120 παρ. 4) η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό του απλού Έλληνα πολίτη, έτσι επαφίεται και στον πατριωτισμό του αστυνομικού οργάνου.

Κι όπως πατριώτες μπορεί να (μην) υπάρχουν στην πλευρά των απλών πολιτών, έτσι μπορεί να (μην) υπάρχουν και στην πλευρά των προσώπων που υπηρετούν τον αστυνομικό-στρατιωτικό μηχανισμό του κράτους.

 

Ειρήσθω εν παρόδω ότι Η “ιερή δήλωση” του κ. Αποστολόπουλου είναι εκτεθειμένη σε πολλά νομικά προβλήματα και με όσα περιέχει θα τολμούσα να πω ότι ίσως είναι και επικίνδυνη.

Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος πολίτης, καίτοι δεν έχει νομικές γνώσεις, δεν αναζήτησε βοήθεια έστω από κάποιον δικηγόρο, ώστε το κείμενό του να είναι νομικώς ανεπίληπτο.

Επίσης είναι απορίας άξιον για ποιον λόγο στην “ιερή δήλωση” δεν περιέχονται τα ειδικότερα εγκλήματα και οι συνταγματικές παραβιάσεις που τελούνται την σημερινή εποχή των “lockdown”.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ποινικής ευθύνης από τον εξαναγκασμό σε χρήση μάσκας, μπορείτε να διαβάσετε την ανάλυση του γράφοντος εδώ:

https://enromiosini.gr/arthrografia/epikair/%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CE%B5%CE%B9/

Επίσης παρουσίασα το ίδιο ζήτημα και σε ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης διοργανωθείσης από το Δίκτυο Ελληνισμού εδώ:

https://www.youtube.com/watch?v=gesVHFMBwGc

Καλή δύναμη για την πολύ δύσκολη συνέχεια που μας περιμένει.

Δυστυχώς η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων εκπαιδεύθηκε ήδη προ πολλών ετών στον “αντι-συνταγματικό μιθριδατισμό” που σήμερα μετεξελίχθηκε σε “συνταγματικό ανασκολοπισμό”.

Έτσι, φθάσαμε να παρακολουθούμε άφωνοι πολλούς συμπολίτες μας να παραβιάζουν ευλαβικά (!) το Σύνταγμά μας, πατώντας τις πεπονόφλουδες που τους έχει ρίξει η παρούσα κυβέρνηση ακολουθώντας φυσικά τις παγκόσμιες σατανικές οδηγίες μιας ψυχοπαθούς ελίτ.

Δυστυχώς αυτές τις οδηγίες δεν τις ακολουθεί απλώς, αλλά τις  υ π ε ρ β α ί ν ε ι ξεδιάντροπα, αφού (πρέπει να) είμαστε η μόνη χώρα που έχει τέτοιον απάνθρωπο μηχανισμό σωρευτικής επιτήρησης, ενεργοποιούμενος ήδη προ της εξόδου από τις ιδιωτικές φυλακές μας:

α) συμπληρώνουμε την αυτοβεβαίωση μετακίνησης ή στέλνουμε SMS +

β) φοράμε την μασκούλα μας παντού + γ) επιστρέφουμε στο μπουντρούμι μας μόλις οι δείκτες του ρολογιού δείξουν τις καθημερινές την ενάτη βραδινή και τα σαββατοκύριακα την έκτη εσπερινή!

Τέτοιον εξευτελισμό του πολίτη με τόσο υψηλό ποσοστό ανοχής του δεν τον περίμενε ούτε ο ίδιος ο διάβολος.

 

Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Βαθιώτης – Οι ποινικές ευθύνες των πολιτικών και των υγειονομικών διαχειριστών της επιδημίας

Πηγή σχολίου

 

 

Προβολές : 991


Μοίρασέ το:Ετικέτες: , , , , , ,

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες, θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας, για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης, σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολογίου, μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε, καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδνήποτε τρόπο, το ιστολόγιο. Ο διαχειριστής του ιστολογίου, δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, να έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
  • Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές ή χυδαιολογίες.>
  • Μην δημοσιεύετε άσχετα με το θέμα σχόλια.
  • Ο κάθε σχολιαστής, οφείλει να διατηρεί ένα μόνον όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
  • Με βάση τα παραπάνω, η διαχείριση, διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων, χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
  • Επιπλέον σας τονίζουμε, ότι το ιστολόγιο, λειτουργεί σε εθελοντική βάση και ως εκ τούτου, τα σχόλια θα αναρτώνται μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Διαβάστε ακόμα